(1)
Yushchenko, A.; Klestova, Z.; Dorozinsky, G.; Blotskaya, O.; Maslov, V.; Ushenin, Y.; Kravchenko, S. Theoretical Rationalization for Quality Control of Living Vaccines by the Surface Plasmon Resonance Method. SCIVP 2019, 20, 400-406.