(1)
Shkilnyk, O.; Petrukh, I.; Ostapiv, D.; Kozak, M.; Vlizlo, V.; Pavlyuk, I.; Vezdenko, O.; Sekh, O.; Ponomarjova, S.; Kalynovska, L. EFFECT OF FEED ADDITIVE ON MINERAL HOMEOSTASIS OF COWS WITH KETOSIS. SCIVP 2020, 21, 247-251.