Analysis of the market of disinfectants in Ukraine

  • O. I. Kasianenko Sumy National Agrarian University, m. Sumi, Ukraine
  • A. V. Berezovskyi Sumy National Agrarian University, m. Sumi, Ukraine
  • S. M. Kasianenko Sumy National Agrarian University, m. Sumi, Ukraine
  • R. V. Dolbonosova Sumy National Agrarian University, m. Sumi, Ukraine
Keywords: disinfectants, the active drug substancees, pathogens, use, performance

Abstract

Number disinfectants groups of active substances on the market of Ukraine are more than 210 items of both domestic and foreign production. The largest share of drugs are represented foamy and without foamy alkaline agents. Their number is 66 items (31.43 %), including 17 ukrainian production. Approximately 22.86 % (48 titles) range market Ukraine are foamy and with out foamy acid agents. With total agents of 20 disinfectants acid is produced in Ukraine. In veterinary practice widely used oxygen-containing disinfectants (11 items - 5.24 %). The active oxygen is active substances in consisting of hydrogen peroxide, peroxide compounds, peracids, perborats, ozone and composite products based on them. Desinfectants based on aldehydes are some less represented in Ukraine - 10 means (4.76 %). High antimicrobial activity have organochlorine compounds. The nine drugs (4.29 %) presented in ukrainian market, only three of them produced in Ukraine. A large group (about 33 drugs - 15.71 %) are disinfectants based on quaternary ammonium compounds (QAC) consisting of hydrocarbon radicals, methyl, ethyl or benzene radical, chlorine, bromine, iodine. The proportion of alcohol means the group is 6.19%. Means have low virulicidy activity and are not effective in removing organic substances. Arsenal tools for veterinary disinfection is constantly expanding. Finding and developing new antiseptics and disinfectants is worldwide. Permanent dynamic search disinfectants is caused by the increasing demands of consumers to efficiency, changing conditions and production technologies, raw features, safety and environmental issues to minimize overall toxicity.

References

Derzhavnyi reiestr veterynarnykh preparativ, kormovykh dobavok, hotovykh kormiv ta premiksiv [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu http://vet.in.ua/menu/drugs.php?id_drugtype=7

Zakon Ukrainy «Pro osnovni pryntsypy ta vymohy do bezpechnosti ta yakosti kharchovykh produktiv» vid 6 veresnia 2005 r. № 2809-IV. (v redaktsii Zakonu № 1602-VII vid 22.07.2014).

Palii, A. P., & Zavhorodnii, A. I. (2011). Suchasni problemy dezinfektolohii ta shliakhy yikh vyrishennia [Suchasni problemy dezinfektolohii ta shliakhy yikh vyrishennia]. Nauk. visn. Luhan. nats. ahrar. un-tu. - The scientific journal in LNAU, № 31, S. 110–113. [in Ukrainian]

Analiz zasobiv dlia veterynarnoi dezinfektsii / Mandyhra M.S., Lysytsia A.V., Zhyhaliuk S.V., Dmytriiev I.M., Velychko Yu.M., Andrushchuk I.L., Mandyhra Yu.M., Romanishyna O.O. // Veterynarna medytsyna. – 2012. – Vyp. 96. –– S. 163–165.

Horzheiev V. M. Porivnialna kharakterystyka dezinfikuiuchykh zasobiv // Veterynarna medytsyna. – Vyp. 97. – 2013. – S. 180–181.

Dezinfektsiia i dovkillia / Mandyhra M.S., Lysytsia A.V., Volovyk H.P., Mandyhra Yu.M., Boiko O.P. // Biuleten «Veterynarna biotekhnolohiia». – 2018. – Vyp. 32 (2) –S. 214–218.

Vershniak T.V. Koroziini vlastyvosti zasobiv dlia sanitarnoi obrobky obladnannia zabiinykh tsekhiv ta kharchovoi promyslovosti / T.V. Vershniak, O.I. Kasianenko // Nauk.-tekhn. Biuleten Instytutu biolohii tvaryn i DNDKI vetpreparativ ta kormovykh dobavok. – 2009. – Vyp.10. – S.108-112.

Suchasni zasoby veterynarnoi dezinfektsii / Kotsiumbas I.Ia., Serhiienko O.I.. Kovalchuk L.M. // Veterynarna medytsyna Ukrainy. – 2010. – № 11. – S. 36–26.

Zahalni metody profilaktyky shliakhom zastosuvannia kompleksnykh dezinfikuiuchykh zasobiv : [nauk. posib.] / [V. L. Kovalenko ta in.] ; Derzh. nauk.-kontrol. in-t biotekhnolohii i shtamiv mikroorhanizmiv, Derzh. nauk. ustanova "Derzh. tsentr innovats. biotekhnolohii", BNAU - Kyiv ; Nizhyn : Lysenko M. M. [vyd.], 2017. - 407 s.

Kovalenko V.L. Suchasni dezinfektanty na kontroli biobezpeky // Veterynarna biotekhnolohiia. –2012. – Vyp. 21. – S. 61–71.

Naukovi ta praktychni aspekty dezinfektsii u veterynarnii medytsyni / [A.I. Zavhorodnii, B.T. Stehnii, A.P. Palii ta in.]. – Kharkiv: NAAN Ukrainy, 2013 r. – 202 s.

Kovalenko V. L. Rozrobka i kontrol dezinfikuiuchoho zasobu: monohrafiia / V. L. Kovalenko, D. A. Zasiekin. – K.: TOV «NVP Interservis», 2013. – 240 s.

Kovalenko V.L. Problemy veterynarno-sanitarnoi otsinky ta dezinfektsii na obiektakh miasopererobnykh pidpryiemstv / V.L. Kovalenko, Zahrebelnyi O.V., Bovkun T.V., Kunytskyi V.A. // Veterynarna biotekhnolohiia. – № 28. – 2016. – S. 101–108.

Mandyhra M.S. Dezinfektsiia i dovkillia / M.S. Mandyhra, A.V. Lysytsia, H.P. Volovyk, Yu.M. Mandyhra, O.P. Boiko // Biuleten «Veterynarna biotekhnolohiia». – 2018. – Vyp. 32 (2) – 2018. – S. 214–218.

Published
2019-09-18
How to Cite
Kasianenko, O. I., Berezovskyi, A. V., Kasianenko, S. M., & Dolbonosova, R. V. (2019). Analysis of the market of disinfectants in Ukraine. Scientific and Technical Bulletin оf State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medical Products and Fodder Additives аnd Institute of Animal Biology, 20(2), 439-445. https://doi.org/10.36359/scivp.2019-20-2.56