INDICATORS OF ERYTHROCYTOPOIESIS IN HERPES INFECTION OF THE FIRST AND SECOND TYPES OF HORSES

  • N. L. Radzіkhovsky Polissya National University
  • О. V. Dyshkant Polissya National University
  • A. A. Antoniuk Polissya National University
Keywords: EQUINE HERPESVIRUS, BLOOD, ERYTHROCYTOPOESIS, STABILIZED BLOOD, BLOOD SERUM.

Abstract

The article presents the results of studies of erythrocytopoiesis in horses with herpesvirus infection of the first type (rhinopneumonia) and respiratory manifestations of herpesvirus of the second type and their coexistence in animals. In the general pathology of horses, herpesvirus infections of horses occupy a leading place, and diseases of mixed etiology, which occur with atypical manifestations of clinical signs, are of particular concern.

The work was performed in 2018 on the basis of the laboratory of the Department of Microbiology, Pharmacology and Epizootology of Polissya National University on breeding horses belonging to the Nahiryan branch of PJSC "Rise-Maximko" Ternopil region. Blood for the study was taken from the jugular vein against Jugulares in the morning before feeding Diagnostic studies to confirm herpesvirus infection were performed in the reaction of delayed hemagglutination, reaction and diffusion deposition - for herpes of the first type and in the reaction and diffusion precipitation to herpesvirus infection of the second type.

Evaluation of erythrocyte indices allows you to get an idea of the characteristics of erythrocytes, which is very important in determining the type of anemia. Erythrocyte indices often respond quickly to the treatment of anemia and can be used to assess the effectiveness of therapy. The studies revealed a significant decrease in the number of leukocytes P ≤ 0.05 in animals of all experimental groups. Regarding hematocrit and erythrocyte counts, a significant decrease in P ≤ 0.05 was found in horses affected by EHV-1, and in the case of coexistence of two types of pathogens - a significant decrease in P ≤ 0.01. Erythrocyte index indices for herpesvirus infection of the first type in horses were characterized by a significant P ≤ 0.05 increase in the mean hemoglobin concentration in erythrocytes and a significant P ≤ 0.05 decrease in the mean erythrocyte volume. In herpesvirus infection of the second type, the fluctuations of the indices were not significant. In the combined course of the two types of viruses in horses, a significant increase in P ≤ 0.05 hemoglobin content in one erythrocyte and a significant P ≤ 0.05 increase in the average volume of erythrocytes.

References

Alekseyenkova, S.V. (2007). Laboratornaya model dlya otsenki immunogennosti vaktsin protiv rinopnevmonii loshadey: avtoref. dis. na soiskaniye uchen. stepeni kand. vet. nauk: spets.

00.03 "veterinarnaya mikrobiologiya, virusologiya, epizootologiya, mikologiya s mikotoksikologiyey, immunologiya" Moskva. 29. [in Russian].

Chernyhovskyy, V.N. (1982). Rehulyatsyya érytropoéza. Uspekhy fyzyolohycheskykh nauk. 13 (4). 27-44. [in Russian].

Chernyhovskyy, V.N., Shekhter, S.Yu., Yaroshevskyy, A.Ya. (1967). Rehulyatsyya érytropoéza. Lviv. 101. [in Ukrainian].

Erytrotsytopoez. Morfolohichni zminy erytrotsytiv. – Rezhym dostupa: https: // http://myrefs.org.ua/index.php?view=article&id=954

Goralska, Í.Yu. (2016). Pokazniki gemopoyezu sobak za babezíozu. Naukoviy vísnik LNUVMBT ímení S.Z. G̀ zhitskiy. 2 (66) 18. 40-43. [in Ukrainian].

Kochetov, A.H., Lyanh, O.V., Masenko, V.P., Zhyrov, Y.V., Nakonechnykov, S.N., Tereshchenko, S.N. (2012). Metody statystycheskoy obrabotky medytsynskykh dannykh: Metodycheskye rekomendatsyy dlya ordynatorov і aspyrantov medytsynskykh uchebnykh zavedenyy, nauchnykh rabotnykov. Moskva. 42. [in Russian].

Kozyntsa, H.Y., Makarova, V.A. (1997). Іssledovanye systemy krovy v klynycheskoy praktyke. Moskva 480. [in Russian].

Radzykhovskyy, M.L., Behas, V.L., Nikitin, O.A. (2017). Polimerazna lantsyuhova reaktsiya v laboratorniy diahnostytsi herpesvirusnoyi infektsiyi koney pershoho typu. Naukovo-tekhnichnyy byuletenʹ NDTS biobezpeky ta ekolohichnoho kontrolyu resursiv APK. 5 (1). 38-42. [in Ukrainian]. Smith, K.C., Mumford, J.A., Hannant, D., Whitwell, K.E. (1999). A comparison between the pathogenicity of EHV-1 isolates of high and low abortigenic potential in the natural host and in the mouse mode. Equine Infectious Diseases VIII R&582. 581.

Sukmanskyy, O.I. (2009). Veterynarna hematolohiya. Odesa. 168. [in Ukrainian].

Ukhovskiy, V.V. & Rozumnyuk, A.V. (2014). Zmína pokaznikív yeritrotsitopoyezu kroví krolív za vnutríshn'om'zazovogo vvoda ínaktivovanoí̈ polívalentnoí̈ vaktsini proti leptospírozu velikoí̈ rogatoí̈ khudobi. Bíologíya tvarin. 16(4). 171-179. [in Ukrainian].

Vakhrushev, Ya.M. Shkatova E.Yu. (2007). Laboratornye metody diahnostyky. Rostov-na- Donu. 96. [in Russian].

Vlizlo, V.V. [et al.]. (2012). Laboratorni metody doslidzhen u biolohiyi, tvarynnytstvi ta veterynarniy medytsyni: dovidnyk. Lviv. 764. [in Ukrainian].

Published
2020-10-27
How to Cite
RadzіkhovskyN. L., DyshkantО. V., & Antoniuk, A. A. (2020). INDICATORS OF ERYTHROCYTOPOIESIS IN HERPES INFECTION OF THE FIRST AND SECOND TYPES OF HORSES. Scientific and Technical Bulletin оf State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medical Products and Fodder Additives аnd Institute of Animal Biology, 21(2), 159-163. https://doi.org/10.36359/scivp.2020-21-2.21